Usługi serwisowe – Cennik

Świadczymy usługi serwisowe:

– serwis komputerów stacjonarnych

– serwis laptopów

– serwis drukarek

Cennik:

Usługa

Cena
Diagnostyka i test komputera 65 zł
Składanie komputera z podzespołów klienta 150 zł
Wymiana podzespołu w jednostce centralnej   (np.: karta grafiki, pamięć RAM) 45 zł
Konfiguracja i aktualizacja BIOS 120 zł
Instalowanie systemu operacyjnego Windows + sterowniki
140 zł
Instalowanie systemu operacyjnego Windows + sterowniki + Pakiet multimedia
160 zł
Konfiguracja routera, kart sieciowych itp.
45 zł
Czyszczenie wnętrza komputera + wymiana pasty termoprzewodzącej
65 zł
Czyszczenie wnętrza notebooka + wymiana pasty termoprzewodzącej, termopadów
120 zł
Usuwanie wirusów i szkodliwego oprogramowania od 60 zł
Odzyskiwanie skasowanych danych z dysku twardego (w zależności od stopnia skomplikowania) od 100 zł
Tworzenie kopii zapasowych i archiwizacja danych (CD, DVD, HDD) od 30 zł
Instalacja urządzeń peryferyjnych 45 zł
Instalacja sterowników 45 zł
Diagnoza uszkodzenia drukarki i oszacowanie kosztów naprawy
65 zł
Diagnoza uszkodzenia laptopa i oszacowanie kosztów naprawy
65 zł

 

Regulamin usług serwisowych

 1. Wszelkie czynności w zakresie diagnostyki i naprawy sprzętu przez firmę PPHU Komp-tel poza gwarancją producenta regulowane są przez niniejszy regulamin.
 2. Klient powinien dostarczyć sprzęt do serwisu, na adres: PPHU KOMP-TEL Krzysztof Kozik, Plac Grunwaldzki 2, 42-253 Janów. Sprzęt dostarczany do serwisu powinien być dostarczony na koszt klienta osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera w komplecie niezbędnym do jego funkcjonowania.
 3. Drukarki należy dostarczać z użytkowanymi materiałami eksploatacyjnymi w ilości niezbędnej do postawienia diagnozy i przeprowadzenia kalibracji po naprawie.
 4. Klient przyjmuje do wiadomości, że diagnostyka urządzeń może wymagać doprowadzenia danego urządzenia do ustawień fabrycznych. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych i oprogramowania podczas wykonywania czynności serwisowych. Serwis nie jest zobowiązany do archiwizacji danych ani też do przywrócenia pierwotnych ustawień sprzętu.
 5. Sprzęt zostanie zdiagnozowany tylko pod kątem usterki podanej przez Klienta. Nie dotyczy to przypadku, gdy zgłoszenie serwisowe obejmuje kompleksowy przegląd urządzenia.
 6. W przypadku, gdy w zgłoszeniu klient żąda wykonania konkretnych czynności serwisowych, serwis wykona wyłącznie te czynności. W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania dodatkowych czynności przez serwis, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania sprzętu, klient zostaje o tym poinformowany. W przypadku braku akceptacji klienta wykonania dodatkowych czynności, serwis nie wykonuje czynności innych, poza pierwotnie wskazanymi w zgłoszeniu. W takim przypadku usługę serwisową uważa się za należycie wykonaną, co rodzi obowiązek zapłaty przez klienta opłaty za wykonane przez serwis czynności.
 7. Serwis zastrzega sobie możliwość odstąpienia od wykonania naprawy w przypadku niedostępności części zamiennych bądź stwierdzenia śladów ingerencji w sprzęt, powodującej uszkodzenie lub utratę funkcjonalności sprzętu. Powyższe nie zwalnia klienta z obowiązku uiszczenia opłaty za diagnostykę.
 8. Diagnostyka sprzętu jest płatna. Opłata wynosi 35 PLN netto, jest bezzwrotna i pobierana jest również w przypadku, gdy zgłoszony do naprawy sprzęt okaże się sprawny, usterka wynika z wad oprogramowania, a nie sprzętu, a także wówczas, gdy klient zrezygnuje z naprawy.
 9. Po wykonaniu diagnostyki klient zostaje poinformowany o zakresie koniecznych napraw i kosztach naprawy. Brak odpowiedzi Klienta w terminie 5 dni od dnia wysłania przez serwis informacji jest traktowany jako rezygnacja z naprawy.
 10. Serwis wykona diagnostykę i poinformuje klienta o przewidywanych kosztach naprawy w terminie 5 dni od otrzymania sprzętu.
 11. Naprawy i usługi serwisowe dokonywane przez serwis kalkulowane są w oparciu o cennik dostępny również w siedzibie firmy, oraz cenę elementów i podzespołów wymienionych podczas naprawy.
 12. Ryzyko przypadkowej utraty i uszkodzenia rzeczy w transporcie ponosi Klient, w związku z czym firma Komp-Tel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe na skutek nieprawidłowego transportu sprzętu do naprawy lub po jej dokonaniu. Roszczenia z tytułu uszkodzeń w transporcie są możliwe wyłącznie w stosunku do przewoźnika.
 13. W przypadku otrzymania przez serwis przesyłki niewłaściwie zabezpieczonej lub niemożliwej do odesłania ze względu na możliwość uszkodzenia sprzętu, serwis doliczy koszty nowego opakowania w wysokości 30 netto, które poniesie klient.
 14. Firma nie ponosi odpowiedzialności za problemy z funkcjonowaniem sprzętu złożonego z części dostarczonych przez klienta, jeżeli w/w problemy spowodowane są działaniem tych części, a nie są wynikiem czynności dokonywanych przez serwis.
 15. W przypadku, gdy klient nie odbierze sprzętu z serwisu:
  • za przechowywanie sprzętu nie odebranego w terminie 14 dni od daty poinformowania klienta o zakończeniu naprawy lub nieodebrania przez klienta przesyłki kurierskiej w przypadku odesłania sprzętu do klienta, pobierana jest opłata w wysokości 20 netto za dobę.
  • pozostawiony w serwisie sprzęt uznaje się za porzucony przez Klienta w rozumieniu artykułu 180 Kodeksu Cywilnego, jeżeli:
   • sprzęt nie został odebrany w terminie 30 od dnia, w którym powinien nastąpić odbiór sprzętu, pomimo dołożenia przez firmę Komp-Tel należytej staranności w celu wezwania klienta do odebrania sprzętu lub przesłania sprzętu klientowi za pośrednictwem przewoźnika.
   • Klient złożył oświadczenie o odmowie odbioru sprzętu, bez względu na okoliczności uzasadniające odmowę, na które powołuje się klient
 16. Sprzęt porzucony przechodzi na własność spółki zgodnie z artykułem 181 Kodeksu Cywilnego.
 17. Gwarancją objęte są wyłącznie elementy oraz czynności wyszczególnione w karcie naprawy oznaczone jako wykonane przez serwis. W szczególnych przypadkach lub za dodatkową opłatą serwis może udzielić gwarancji na 3 miesiące co będzie zaznaczone na karcie naprawy bądź dokumencie sprzedaży.
 18. Gwarancja na wykonane czynności nie obejmuje przypadków, w których działanie wykonanej przez serwis czynności przestało być skuteczne z powodów uszkodzeń elementów i części nie objętych gwarancją serwisu lub jeśli działanie to przestało być poprawne na skutek pojawienia się wady innych elementów mających wpływ na poprawność działania wykonanego świadczenia serwisowego